2021/22
Předmět je zaměřen na problematiku pohonů a předkládá základní přehled o principech přenosu výkonu tekutinovými mechanismy a na příkladech seznamuje s funkcí vybraných typů hydraulických a pneumatických pohonů. Přednášková část obsahuje následující témata: Základní pojmy, tekutiny a jejich vlastnosti. Přenos energie, bilance výkonů, disipace a tepelný výpočet. Skladba obvodů, prvky a převodníky. Vlastnosti a charakteristiky pohonů. Provozní stavy a řízení pohonů. Témata budou doplněna jak výpočtovou částí ve cvičeních, tak i řešením laboratorních úloh. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu bude vypracování semestrální práce.
Předmět ukazuje strojírenství jako jeden z technických vědních oborů. Podává pohled na těsnou souvislost úrovně techniky a poznání přírodovědných zákonitostí, zabývá se různými technologickými odvětvími a naukami o strojích a prezentuje strojní fakultu jako výukovou i vědecko-výzkumnou instituci pro rozvoj strojírenství.