2022/23
Seminář je zejména přípravou na bakalářskou práci a na obhajobu bakalářské práce. Obsah předmětu budou tvořit tematické celky: 1. Formální požadavky na BP, téma koncept práce 2. Zásady pro vypracování BP. 3. Právní ochrana výsledků. 4. Odborná literatura, citace a forma uvedení do BP. 5. Práce s literaturou, elektronické databáze. 6. Struktura BP. 7. Originalita práce. 8. - 13. Rešerše bakalářské práce. 14. Obhajoba rešerše bakalářské práce, prezentace dosavadních znalostí.
Předmět je zaměřen na problematiku pohonů a předkládá základní přehled o principech přenosu výkonu tekutinovými mechanismy a na příkladech seznamuje s funkcí vybraných typů hydraulických a pneumatických pohonů. Přednášková část obsahuje následující témata: Základní pojmy, tekutiny a jejich vlastnosti. Přenos energie, bilance výkonů, disipace a tepelný výpočet. Skladba obvodů, prvky a převodníky. Vlastnosti a charakteristiky pohonů. Provozní stavy a řízení pohonů. Témata budou doplněna jak výpočtovou částí ve cvičeních, tak i řešením laboratorních úloh. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu bude vypracování semestrální práce.
Předmět ukazuje strojírenství jako jeden z technických vědních oborů. Podává pohled na těsnou souvislost úrovně techniky a poznání přírodovědných zákonitostí, zabývá se různými technologickými odvětvími a naukami o strojích a prezentuje strojní fakultu jako výukovou i vědecko-výzkumnou instituci pro rozvoj strojírenství.