2022/23
V kurzu Stavba měst 1 (SM1) se jedná o výklad základních pojmů, metody a metodiky stavby měst (územního plánování), vývoje osídlení a jeho forem (morfogeneze strukturální a funkční) od prehistorie osídlení, se zvláštním zaměřením na klíčová období vývoje kultury měst evropského civilizačního okruhu a dalších nejvýznamnějších civilizačních okruhů - Přední východ, Indie a indický subkontinent, Dálný východ, Amerika a americké kultury Severní, Střední a Jižní Ameriky, globální současnost. Výklad je zaměřen na kategoriální pojmy a specifické metody a jejich místo v myšlení o městu a jeho výstavbě (člověk, prostor, místo, cesta-pohyb, architektura, kultura atd.) v širších civilizačně-kulturních souvislostech a je ukončen souhrnem k jednotlivým základním typům urbánního prostoru veřejného a soukromého a prostoru krajinného.
Studenti budou seznámeni s klíčovými tématy současného urbanismu v globálním kontextu (megapole, periferie, růst populace, doprava a management krajiny atd.) jakožto předstupně pro chápání lokálních témat a jejich globální vazby. Témata: 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚST ve vazbě na analytickou a produkční část 2. PROCESY A NÁSTROJE URBANISTICKÉHO NAVRHOVÁNÍ a jeho aktéři 3. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA a státní politka rozvoje, politika architektury a stavební kultury, ÚAP 4. VEŘEJNÝ PROSTOR a proměny veřejného prostoru v dnešní době 5. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A UMÍSTĚNÍ STAVBY ve vazbě na urbanistický detail 6. PARTICIPACE V MĚSTSKÉM PLÁNOVÁNÍ a jak a kdy participovat, metody participace, skupiny aktérů ve městě, příklady zajímavých výsledků, kritická reflexe 7. MĚSTSKÝ DEVELOPMENT a ekonomické aspekty stavby města, trh poptávky a nabídky, role urbanisty a architekta z pohledu developera 8. TVORBA KRAJINY a její strukturální prvky, vztah krajiny a urbánního celku, land art, parky a zahrady 9. UDRŽITELNÁ MOBILITA a její systémy, aplikace a realizace 10. TOD - TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT a role veřejné dopravy a multimodálních dopravních uzlů v urbanistickém rozvoji