2023/24
Předmět rozšiřuje znalosti studentů z mechaniky tekutin v oblastech proudění stlačitelné tekutiny - dynamiky plynů (v tryskách a difuzorech s výskytem rázové vlny, proudění se třením a přenosem tepla, vizualizace proudění plynů), vazkého proudění (turbulentní proudění, jeho výpočty a měření, příklady smykových oblastí, měření rychlosti žhaveným drátkem) a proudových strojů (ventilátory, turbíny a ejektory).
Zaměření Bakalářského semináře vyplývá z vědeckovýzkumné činnosti katedry nebo z průmyslového zadání. Jedná se o praktická řešení zcela individuálního charakteru.
Předmět se zabývá teoretickým základem i praktickými měřeními pomocí experimentálních metod.

The course deals with the theoretical basis and practical measurements using experimental methods.

Základní vlastnosti tekutin, hydrostatika, relativní rovnováha, hydrodynamika nevazké a vazké nestlačitelné tekutiny, laminární a turbulentní proudění, hydraulické ztráty, proudění plynů a par, dynamické účinky proudu tekutiny, zařízení pro dopravu a stalčování tekutin.
Předmět popisuje základní znalosti v oblasti termomechaniky a problematiky sdílení tepla aplikovaných především na technické vědy strojního zaměření. Věnuje se otázkám aplikace termodynamických procesů v návrhu zařízení, pochopení funkce a vyjádření účinností procesů a strojů.