2023/24
Studenti budou seznámeni se základními postupy a kroky při zpracování odborného tématu, počínaje vyhledáváním zdrojů a odborných poznatků, rešeršemi odborné literatury, způsoby definování výzkumného problému, kvalitativními a kvantitativními metodami analýz a hodnocení shromážděných dat a poznatků, přes kritickou analýzu textů až po zásady písemného zpracování odborných textů a základy rétoriky pro odborná vystoupení. Pozornost bude věnována i zásadám etiky vědecké práce. Výuka bude probíhat především formou zadávání dílčích úkolů a diskuzí nad zpracovávanými texty a bude prohloubena vybranými přednáškami z dějin vědy, z hermeneutiky a teorie poznání. Studenti se zaměří i na specifická témata spojená s vlastní dizertační prací a získají základní orientaci o odborných pramenech, vážících se na tuto práci. K tomu budou moci využít i individuálních konzultací. Na závěr studenti zpracují fiktivní (zjednodušenou) žádost o grant GA ČR na téma vlastní závěrečné práce, aby tak prokázali schopnost jasně definovat téma a metody doktorské práce, prokázali přehled po relevantní literatuře a dosavadním stavu bádání v dané oblasti i schopnost stanovit časový harmonogram. Zkouška proběhne formou ústní obhajoby této "žádosti o grant". Absolvování tohoto předmětu bude podmínkou připuštění k 1. kolokviu.
Předmět bude zaměřen na rozvoj teoretického uvažování prostoru a místa v architektuře a umění. Budou podrobně zkoumány přístupy filozofů, teoretiků architektury, architektů a umělců a dalších osobností relevantních oborů. Důraz bude kladen také na historický kontext daných úvah. Cílem je hlubší schopnost čtení prostředí a schopnost teoreticky reflektovat důsledky konkrétních realizací. Výuka bude probíhat částečně formou přednášek, částečně diskuzemi nad vybranými texty a uměleckými či architektonickými díly. Kromě samotné obsahové podstaty bude důležitá praxe formulovat a rozvíjet argumentaci. Předmět bude ukončen ústní zkouškou, kdy student bude muset prokázat pochopení tématu, schopnost orientace v základní literatuře a její kritické zhodnocení. Případně spojit teoretické reflexe s konkrétními realizacemi.