2023/24
Cílem předmětu je rozšířit výuku základních povinných předmětů Statika stavebních konstrukcí 1 a 2 a seznámit studenty s aplikacemi teorie při předběžném navrhování nosných konstrukcí budov.
Cílem předmětu je rozšířit a doplnit výuku základních povinných předmětů Statika stavebních konstrukcí 1 a Statika stavebních konstrukcí 2 o další souvislost a seznámit studenty s aplikacemi teorie při předběžném navrhování nosných konstrukcí budov, seznámit blíže studenty s problematikou stability štíhlých konstrukcí a s možnostmi řešení složitějších, staticky neurčitých konstrukcí s využitím počítačů.

Cílem předmětu je seznámení studentů se železobetonem jako stavebním materiálem, s možnostmi jeho využití v pozemním stavitelství a architektuře a následně seznámení s prvky železobetonových konstrukcí, s jejich dimenzováním a vyztužováním.

Cílem předmětu je seznámení studentů s navrhováním železobetonových budov a konstrukcí různých typů a účelů, včetně jejich základů. Součást předmětu jsou také základy navrhování zděných budov, včetně základů jejich rekonstrukcí.

V rámci předmětu Kovové a dřevěné konstrukce 1 jsou studenti seznámeni zejména se základy navrhování kovových (ocelových, hliníkových a nerezových) nosných konstrukcí, metodikou navrhování podle platných norem a stanovením účinků zatížení. V rámci výuky je probírána následující problematika: Historie kovových materiálů (železo, litina, ocel) a kovových konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí a možnosti daného materiálu. Výroba oceli, struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Projektování ocelových konstrukcí a stupně projektové dokumentace. Seznámení s návrhovými postupy a stanovením zatížení podle evropských norem. Návrh prvků ocelových konstrukcí pro základní případy namáhání (tah, prostý tlak, vzpěrný tlak, ohyb, smyk, kroucení). Návrh šroubových a svarových spojů. Stabilita stěn a tenkostěnné za studena tvarované prvky. Ochrana ocelových konstrukcí z hlediska koroze a požáru. Spřažené ocelobetonové konstrukce. Oceli patinující a nerezové. Zásady navrhování konstrukcí z korozivzdorných (nerezových) materiálů a z hliníkových slitin, odlišnosti při posouzení na běžná namáhání oproti běžné nízkolegované oceli z hlediska mezních stavů únosnosti i použitelnosti. Předmět dále seznamuje studenty se základy navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V závěru jsou studenti seznámeni s dalšími (méně tradičními) typy a druhy materiálů užívanými pro stavební konstrukce. Zmíněny jsou plasty (polykarbonát, akryl, laminát, teflon) a dále bambus, sláma či rákos.

Předmět v první části prohlubuje znalosti získané v předmětu Kovové a dřevěné konstrukce 1. Předmět se zabývá komplexním řešením ocelových vícepatrových skeletů budov a ocelových jednopodlažních hal. V rámci výuky je dále probírána následující problematika: Zvláštnosti při návrhu vysokých budov, včetně účinků zemětřesení. Zastřešení hal velkých rozpětí, velkorozponové konstrukce - stadiony, hangáry atd., předpjaté konstrukce lanové, konstrukce pneumatické, skořepiny. Ocelové a ocelobetonové mosty a lávky, zatížení mostů a lávek a specifika jejich návrhu. Zásady návrhu stožárů, věží, technologických konstrukcí, zásobníků a nádrží. Ukázky realizovaných staveb z oceli. Doplňkové konstrukce, zejména fasády, zasklení a tepelná izolace obvodového pláště. Ve druhé části se předmět zaměřuje na dřevěné konstrukce. Historie využití dřeva a přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí, navrhování podle mezních stavů, platné normy. Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání a jejich kombinace. Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí. Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi. Základní nosné systémy, patrové budovy a haly. Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Dřevěné krovy, jejich historický vývoj, navrhování krovů a jejich úpravy. Dřevěné mosty, lávky, rozhledny a architektonické konstrukce. Ukázky realizovaných staveb ze dřeva.
Cílem předmětu je seznámení studentů se základy obecné a inženýrské geologie, s geotechnickými riziky při výstavbě a se základními geotechnickými problémy v oboru zemních prací a zakládání staveb.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy stavební mechaniky a statiky stavebních konstrukcí v rozsahu staticky určitých rovinných stavebních konstrukcí. V zimním semestru budou probrány operace se silami v rovině, průřezové veličiny a statické řešení staticky určitých konstrukcí v rovině.

Cílem předmětu je v návaznosti na předmět Statika stavebních konstrukcí 1 seznámit studenty se základy pružnosti a pevnosti, se vzpěrným tlakem štíhlých prutů a se staticky určitými rovinnými příhradovými konstrukcemi.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy statiky stavebních konstrukcí v rozsahu staticky určitých rovinných konstrukcí.