Vybrané kapitoly z fyziky pevných látek jsou zaměřené na strukturu a fyzikální vlastnosti kovových materiálů. Struktura pevných látek. Základní krystalografické pojmy, krystalografické soustav, Bravaisovy mřížky. Popis směrů a rovin v krystalu, Millerovy indexy. Jednoduché krystalové struktury. Krystalová vazba. Iontové a kovalentní krystaly, kovové krystaly. Difrakce na krystalu. Braggova rovnice. Základní experimentální metody strukturní rentgenografie. Interpretace difraktogramů, reciproká mřížka. Ewaldova konstrukce. Základy pásové teorie pevných látek. Elektron v periodickém poli. Model téměř volných elektronů, Blochovy funkce, Brillouinovy zóny. Energetické spektrum elektronů v krystalech. Poruchy periodické struktury krystalů, pevnost krystalů. Bodové poruchy, difuze poruch a příměsových atomů. Dislokace, napěťové pole dislokace, hustota dislokací. Interpretace plastických vlastností pevných látek. Fáze v kovových soustavách.