Problematika mezních stavů, teorie degradačních procesů v kovových materiálech, experimentální metody používané ke stanovení odolnosti materiálů vůči působícím silám a prostředím. Lom přetížením - analýza stavu napjatosti. Energetická kritéria šíření trhliny, Griffithova rovnice. Odolnost vůči křehkému porušení. Lineárně elastická lomová mechanika (LELM) Elasticko-plastická lomová mechanika (EPLM). Mechanismus, vlastnosti a charakter křehkého a tvárného porušení. Odolnost proti porušení únavou. Proces únavy, vznik a šíření únavových trhlin, únavový lom. Metodika hodnocení odolnosti vůči únavě. Únavová křivka, mez únavy. Únavové namáhání polymerních materiálů. Tečení kovů, mechanismy tečení, deformační mapy. Lom při tečení, odolnost materiálů proti tečení. Interpretace mechanismů tečení prostřednictvím creepových charakteristik. Fraktografická analýza kovových materiálů, polymerů a kompozitů. Využití rastrovací elektronové mikroskopie ke studiu morfologických detailů porušení. Kvantitativní metody popisu lomových ploch. Identifikace defektů - nedestruktivní zkoušení materiálu. Kapilární zkoušky. Magnetoinduktivní zkoušky, metoda vířivých proudů. Ultrazvuková defektoskopie. Rentgenová defektoskopie.