Předmět poskytuje studentům teoretické poznatky z oblasti specifických poruch chování (ADD, ADHD) a specifických poruch učení (SPU). Studenti si osvojí obvyklé projevy ADHD, pochopí jejich vliv na jednání a chování jedince a dokáží navrhnout vhodný přístup k těmto jedincům. Obdobně jsou studenti seznámeni s obvyklými projevy SPU, s jejich vlivem na proces učení a školní úspěšnost dítěte a vhodným přístupem k této skupině jedinců.