Cílem odborné praxe je osvojení praktických dovedností v oblasti speciální pedagogiky. Na základě spojení znalostí teoretické výuky a dovedností výuky praktické si student osvojí kompetence ve speciálněpedagogické práci, které pak v průběhu praxe využívá a reflektuje. Praxe také umožňuje studentům naučit se kritické reflexi profese speciálního pedagoga a sebereflexi. Student v rámci praxe získá orientaci v problematice řešené na vybraném pracovišti, v základních výchovně vzdělávacích přístupech, reedukačních metodách, v legislativních normách vztahujících se k výkonu vybraného pracoviště, a bude veden k aplikaci znalostí a dovedností získaných v průběhu studia do speciálněpedagogické praxe. Smyslem praxe je, aby se student seznámil s jedinci se speciálními potřebami v celém spektru speciální pedagogiky (z hlediska věku, typu speciálních potřeb, typu zařízení apod.). Studenti si vybírají instituce pro výkon odborné praxe dle pokynů vyučujícího. Student může praxi vykonat v zařízení, které si sám po dohodě s vyučujícím zvolí, nebo v některém z fakultních zařízení Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.