Reflexe speciálněpedagogické praxe plní funkci korekce profesionálního a profesního chování. Je prezentována jako nástroj osobního i profesního růstu pedagoga. Cílem cvičení je osvojení praktických dovedností sebepoznání, profesního nadhledu, mentální hygieny, prevence zátěže a protektivních mechanizmů v povolání speciálního pedagoga. Záměrem předmětu je propojení teoretických východisek s praktickými zkušenostmi z hospitační, náslechové i přímé praxe. Cílem předmětu je nejen skupinová reflexe, ale také praktický nácvik kognitivních, emočních a společenských dovedností, resp. osvojení, rozvoj a posilování specifických osobnostních a profesních kompetencí vedoucích k efektivní realizaci pomáhajícího procesu. Primárním záměrem je vzdělávat v účinné komunikaci, reflektovat profesní kompetence a rozvíjet schopnost empatie. Prostřednictvím skupinové dynamiky jsou studující vedeni k aktivní interpersonální interakci, podobně jako v supervizi. Zvýšením úrovně sebepoznání predikuje posílení kvality zpětnovazebného procesu při hledání účinného řešení zátěžové situace. Interaktivní skupinové metody podporují schopnost porozumět, předvídat, formovat a prohlubovat pozitivní mezilidské vztahy. Komunitní strategie tak prohlubuje interdisciplinaritu speciální pedagogiky a zároveň působí protektivně na osobnostní předpoklady k dlouhodobému působení v oboru.