Předmět představuje obor geografie dopravy, témata, která řeší, jeho vědecké metody a použití v praxi. V rámci přednášek předmětu dostanou studenti teoretický i metodologický základ, který následně využijí při tvorbě samostatného semestrálního projektu v rámci cvičení. Projekt na cvičeních bude zaměřen na tvorbu případové studie na studenty vybraném regionu na základě nabytých znalosti a dovedností z přednášek.