Cílem předmětu je pokračovat v rozvoji jazykových dovedností (mimo psaní, kterému je věnován zvláštní kurz), rozšíření aktivní i pasivní slovní zásoby a upevnění znalostí anglického gramatického systému tak, aby byli studenti připraveni k úspěšnému složení semestrální zkoušky na plně zvládnuté úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce