Tento předmět je první ze tří semestrů kurzu praktického anglického jazyka, jehož cílem je zlepšení jazykové kompetence studentů z úrovně B2 na úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Zařazované aktivity a materiály přispívají k rozvoji jazykové produkce, tak aby byla dostatečně plynulá a správná. Pozornost je dále věnována rozšíření aktivní a pasivní slovní zásoby a procvičování dovednosti volby vhodné lexikální jednotky i gramatické struktury. Cílem aktivit zaměřených na zlepšení dovednosti poslechu je pomoci studentům porozumět mluvenému slovu pronesenému běžnou rychlostí a v různých variantách výslovnosti angličtiny.