Cíle: Předmět je zaměřen na akademický styl vyjadřování se jak v ústních, tak v psaných projevech. Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi čtení odborné literatury, které jim umožní porozumět, analyzovat a kriticky zhodnotit různé zdroje. Dále se zaměřuje na intenzivní rozšiřování speciální slovní zásoby, kdy studenti budou schopni samostatně připravit, realizovat, zpracovat vlastní projekt v AJ a dále diskutovat a vyjadřovat se v odborném anglickém jazyce, který úzce souvisí s jejich studijním oborem.