Studenti si osvojí základní pojmy a terminologii sociálně vědního výzkumu. Porozumí rozdílu mezi výzkumnými strategiemi užívanými v odlišných vědních disciplínách i v odlišných společenských institucích (např. marketingové výzkumy, výzkumy veřejného mínění). Osvojí si schopnosti tematizovat výzkumný kontext, výzkumný problém, předmět výzkumu a jeho subjekt a objekt. Získají dovednost adekvátně zvolit metodu s ohledem na formulovaný cíl výzkumu a na základě metody definovat nebo konstruovat techniku sběru dat. Nezbytně si osvojí schopnost prezentace empirických faktů srozumitelnou a vědecky ukázněnou formou. Rozvinou schopnost vytvořit závěrečnou zprávu a interpretovat výsledky jiných výzkumných šetření. Hlavním cílem předmětu je porozumění sociálně vědnímu výzkumu, jeho podstatě, metodám a způsobu jeho provádění, volbě vhodné metody pro zkoumání určitého jevu. Výuka rozvíjí i schopnost získané výsledky správně interpretovat a využívat, porozumět těmto informacím.