Cílem kurzu je seznámit posluchače jak se základními principy sociálněvědního výzkumu obecně, tak se specifiky výzkumu prováděného v kontextu sociální práce. Pozornost bude zaměřena na základní metodologické postupy a na techniky, umožňující jejich aplikaci v terénu. Studující se naučí stanovit výzkumný problém, formulovat výzkumné otázky či hypotézy, zvolit zkoumanou skupinu a definovat výzkumný vzorek, pomocí vhodných metodologických postupů získat v terénu data a adekvátně je interpretovat a zapracovat do výzkumné zprávy. V rámci své specializace se studující se naučí rozlišovat principy základního a aplikovaného výzkumu zejména s ohledem na potřeby sociální práce jako profese. Zvláštní pozornost bude věnována etickým aspektům sociálněvědního výzkumu. Kurz je veden po dvou osách: studující jsou jednak teoreticky seznámeni s metodologií terénního šetření, jednak vytvářejí vlastní výzkumný projekt, který realizují v terénu a jehož výsledky prezentují v rámci zadané semestrální práce.