Předmět je zaměřen na seznámení s logopedickou problematikou u jedinců s narušenou komunikační schopností (NKS). Studenti jsou vedeni k porozumění základním pojmům užívaných v logopedii, příčinám, reedukačním a kompenzačním technikám v rámci logopedické péče. Osvojí si základní druhy narušené komunikační schopnosti s důrazem na dyslalii, budou schopni tyto poruchy diferencovat a zvolit adekvátní speciálně pedagogický přístup k dětem s narušenou komunikační schopností. Předmět klade důraz na zvládnutí problematiky vývoje řeči a jeho poruch, seznamuje se základními pojmy fonetiky a fonologie. Cílem předmětu je seznámení studentů s logopedickou diagnostikou se zaměřením na orientační logopedické vyšetření, které si studenti prakticky osvojí a budou jej umět v praxi využívat. Dalším cílem je schopnost studentů využít teoretické i praktické dovednosti v praxi při práci s žáky s NKS s ohledem na jejich věk a individuální dispozice.