Předmět prohlubuje orientaci studentů v oblasti prevence sociálně patologických jevů zvláště takových, které se vyskytují u školní (i předškolní) mládeže, ale i takových, které na děti a mladistvé působí negativním příkladem. Předmět připravuje studenty na včasné rozpoznání sociálně patologických jevů. Student se naučí rozvíjet primární prevenci a s odbornou podporou sítě dalších státních, či nestátních institucí organizovat všestrannou individuální sekundární péči jako nezbytnou součást socializace.