Studující se seznámí s vývojem kultury českých zemí v "dlouhém" 19. století (1792-1914) v souvislosti s děním v Evropě s ohledem na její hmotné i duchovní proměny. Věnují pozornost mocensky sílícím i oslabujícím vrstvám společnosti v době rozšiřující se industrializace, nacionalizace, sekularizace státu a všeobecné racionalizace společnosti. Výklad reflektuje dějiny kultury ve vývoji hmotného a duchovního života v raném novověku. Přednášky k dějinám umění seznámí studující chronologicky s vývojem uvedeného oboru v rozmezí let cca 1780 až 1890. Důraz bude kladen zejména na proměnu kultury a významu výtvarného umění v návaznosti na změny politické, náboženské, společenské a hospodářské. Přednášky: 1) Průmyslový věk: továrny, vynálezy, výroba a pokrok - jev moderní doby 2) Medicína, tělocvik, turistika, sport - znak výjimečnosti i masový fenomén 3) Věda a vzdělanost ve službách národu 4) Literatura v politickém soupeření i národní výchově 5) Šlechta a měšťanstvo - součást společnosti v zenitu i v progresu 6) Obrozenectví jako kulturní typ 7) Nacionalismus jako kulturní fenomén Studujícím bude poskytnut základní rozhled po zásadních změnách v kultuře českých zemí po obou světových válkách a politických převratech "krátkého" 20. století (1914-1989). Přihlíží ke kulturním proměnám Evropy ovlivněné střídáním diktátorských i demokratických režimů. Věnuje pozornost také kultuře marginalizovaných, resp. perzekvovaných skupin obyvatelstva i nově se ustavujícím politickým (pseudo)elitám. Výklad se zaměřuje i na vliv nových, rychle se šířících médií, stejně jako na sílící nivelizaci většiny podrobené společnosti. Z hlediska dějin umění se výklad zaměří na vývoj výtvarného umění v letech 1890-2000. Přednášky: 1) Proměna bytové kultury vesnic a měst - odstraňování disproporcí 2) Odívání, vzhled jako prvek sociální adaptace a politické integrity 3) Strava, péče o tělo jako projev modernosti a vzdělanosti 4) Informace a média jako velmocenský fenomén 20. století 5) Literatura, divadlo, film jako prostředek socializace i manipulace 6) Okrajové skupiny a marginalizace politicky neakceptovatelných osob 7) Sport, zdraví a politika, ekonomika a její podoby, věda, výzkum, vzdělání, digitální technologie LENDEROVÁ, Milena - DOUŠOVÁ, Hana - JIRÁNEK, Tomáš: Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století I. Dějiny hmotné kultury, Pardubice, Univerzita Pardubice 2001, ISBN 80-7194-414-9 LENDEROVÁ, Milena - MACKOVÁ, Marie - BEZECNÝ, Zdeněk - JIRÁNEK, Tomáš: Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. Život všední i sváteční, Pardubice, Univerzita Pardubice 2005, ISBN 80-7194-756-3