Předmět je zaměřen na seznámení s problematikou edukace a všeobecného rozvoje jedinců s poruchami autistického spektra. Student je seznámen s aktuální terminologií, s jednotlivými poruchami autistického spektra a jejich charakteristikami, s typickými projevy jedinců s těmito poruchami. Důraz je kladen na porozumění těmto projevům, na základě něhož může probíhat efektivní edukace a všeobecný rozvoj těchto jedinců. Student je proto seznámen také s fungujícími intervenčními opatřeními a postupy, které se v této souvislosti využívají.