Předmět je koncipován tak, aby studující porozuměli specifikům výchovně-vzdělávací práce u žáků s vícenásobným postižením. Studijní předmět poskytuje informace o návaznostech sluchového, zrakového, tělesného, mentálního ad. druhů postižení v kombinaci. Seznamuje studující s možnostmi komunikace se žáky s vícenásobným postižením a s edukačními, rehabilitačními a kompenzačními metodami a pomůckami využitelnými u těchto žáků.