Cílem disciplíny je nabídnout studentům nehodnotící a de-stigmatizující pohled na sociálně patologické jevy ve společnosti, na rizikové chování a rizikové skupiny, se kterými přicházejí do kontaktu ve své pedagogické a speciálně pedagogické praxi. Současně je kladen důraz na význam mezioborové spolupráce pedagogů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a dalších odborníků v oblasti sociální patologie.