Odborná praxe je realizována ve spolupráci se specializovanými pracovišti po dobu tří týdnů v oboru souvisejícím se studijním programem resp. oborem studenta. Vzájemná spolupráce o přijetí studentů je ošetřena vzájemnou smlouvou, která vymezuje oblasti spolupráce a náplň jednotlivých aktivit. Cílem odborné praxe je zvýšení kompetencí studentů, rozvoj jejich komunikativních dovedností a samostatnosti v řešení zadaných úkolů. Požadavky na absolventa technických oborů jsou mnohem komplexnější a dosažení studijních cílů je mnohem náročnější. Technicky vzdělaný odborník musí disponovat teoreticko-technickými znalostmi, zvládnout techniky experimentálních metod a zpracování dat, ale zároveň musí být schopen týmové práce, být dostatečně jazykově vybaven a ovládat základní manažerské dovednosti. Absolvování praxe může studentovi pomoci tyto dovednosti rozvíjet. Z odborné praxe student zpracovává zprávu, v níž popíše své aktivity s použitím správné odborné terminologie. Rozsah a způsob zpracování prezentace výsledků je specifikována individuálně při přípravě smluvních podkladů všech stran (student, FT TUL a společnosti, která studenta přijímá).