1. Osvojit si vědomosti a dovednosti nezbytné pro bezpečnou praxi při uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb pacienta na oddělení akutní péče. 2. Získat poznatky o organizaci práce na odděleních akutní péče a své postavení v něm. 3. Spolupracovat uvnitř zdravotnického týmu. Získat dovednost při práci s dokumentací oddělení akutní péče. 4. Prohlubovat získané praktické dovednosti a teoretické vědomosti v péči o pacienty v přednemocniční a nemocniční akutní péči. 5. Získat postupnou samostatnost a sebedůvěru. 6. Zlepšovat komunikační dovednosti s pacientem a respektovat jeho osobnostní a kulturní specifika. 7. Preferovat lidský celostní přístup ke K/P. Formovat profesionální vlastnosti etické a morální. 8. Znalost a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP, PO).