Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou certifikace v sortimentu textilního zboží. Zahrnuta je oblast povinné i nepovinné certifikace. Povinná certifikace je v české legislativě dána zákonem č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a na něj navazujícími nařízeními vlády ? textilu se týká především problematika osobních ochranných prostředků, hraček, zdravotnických prostředků, aktivních implantabilních zdravotních prostředků. Obsahově jsou česká nařízení vlády harmonizována s evropskými směrnicemi. Studenti budou mimo jiné seznámeni s modulárním systémem posuzování shody, který je uplatňován pro sjednocení certifikačních postupů v rámci EU. Zvláštní skupinu výrobků tvoří výrobky pro děti do 3 let věku, jejichž uvedení na trh musí být mimo jiné v souladu s vyhláškou MZ č. 521/2005 Sb. O hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let. Oblast nepovinné certifikace bývá zpravidla motivována požadavky spotřebitelů, pro něž se certifikát kvality může stát důležitým výběrovým kritériem. Specifikované požadavky na výrobky jsou zpravidla zakotveny v odpovídajících technických normách. Po úspěšném absolvování předmětu se student dokáže orientovat v příslušných normách (souvisejících se specifickými skupinami textilních výrobků i certifikací jako takovou) i v související legislativě. Důraz nebude kladen na podrobnou znalost norem a legislativních dokumentů, ale především na orientaci v dané problematice.