1. Osvojit si vědomosti a dovednosti nezbytné pro bezpečnou praxi při uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb pacienta. 2. Využívat aktivní a individualizovanou ošetřovatelskou péči realizovanou ošetřovatelským procesem. 3. Získat poznatky o organizaci práce na oddělení urgentní péče a své postavení v něm. 4. Spolupracovat uvnitř zdravotnického týmu. Získat dovednost při práci s dokumentací pro oddělení ARO, JIP, Zdravotnická záchranná služba. 5. Prohlubovat získané dovednosti a vědomosti v přirozených podmínkách v péči o pacienta. 6. Získat postupnou samostatnost a sebedůvěru. 7. Zlepšovat komunikační dovednosti s pacientem s respektem k jejich osobnostním a kulturním specifikům. 8. Preferovat lidský celostní přístup k pacientovi. Formovat profesionální vlastnosti etické a morální. 9. Znalost a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP, PO).