Cílem kurzu je připravit studenty na efektivní zpracování textu diplomové práce jak z hlediska formálního, tak obsahového. Studenti budou seznámeni se základními analytickými postupy, formálními náležitostmi práce, způsoby práce s poznámkovým aparátem a zásadami citování odborné literatury. Pozornost bude věnována vymezení zpracovávané problematiky a strategii vyhledávání relevantních informací z různých informačních zdrojů a jejich kritickému zhodnocení. Studenti budou rovněž upozorněni na možná úskalí a problémy, se kterými se při zpracování diplomové práce mohou setkat.