Cílem je umožnit studentům porozumět problematice zpracování diplomových prací, vymezení základních charakteristik diplomové práce, citační normě ISO 690, problematice tvorby, realizace a prezentace projektů. Student prokazuje základní znalosti k zadanému tématu a je schopen je aplikovat v navazujícím magisterském programu. Studentovi je vštěpována odborná kompetence, kterou je znalost eticko-právních aspektů odborných prací a platných norem pro psaní odborných písemných prací. Student má znalosti z oblasti formální struktury diplomové práce, grafické úpravy, realizačních etap práce a práce s dokumenty. Dále si student rozšíří poznatky z projektové oblasti. U studenta je posilována kompetence sociální a k řešení problému. Je to především schopnost týmové spolupráce a spolupráce s vedoucím práce, dovednosti související s prezentací a obhajobou diplomové práce. Student je schopen realizovat projekt. Studenti umí definovat základní kroky při tvorbě diplomové práce. Studenti umí prezentovat výsledky své diplomové práce.