Cílem předmětu je porozumět hodnotovému systému tvořící základ profesionálního chování sester, pochopit problematiku lékařské etiky, znát terminologii v širších souvislostech a v návaznosti na historické kořeny při přijímání nových poznatků v lékařské etice, ošetřovatelství, medicíně. Studenti umí definovat význam povinné mlčenlivosti i význam práv pacienta na sebeurčení. Studenti umí vysvětlit základní principy etického kodexu v ošetřovatelství. Studenti se umí orientovat v trendech vývoje etiky u nás a ve světě. Studenti umí vést diskuzi o etických problémech.