Aktivní účast na cvičeních prověřovaná testy, splnění samostatné - semestrální úlohy, vedená dokumentace laboratorních úloh. Zkouška se bude skládat z písemné a ústní části.