A. Úvod do lineární algebry -- teorie vektorových prostorů a maticového počtu, řešení soustav lineárních algebraických rovnic. B. Úvod do diferenciálního počtu reálné funkce jedné reálné proměnné -- vlastnosti funkcí, spojitost, limita, derivace funkce a užití. C. Úvod do integrálního počtu -- neurčitý integrál, Riemannův (určitý) integrál a užití.