Osvojit si: principy vybraných fyzikálně-chemických jevů a principy metod stanovení důležitých fyzikálně-chemických veličin, správnou interpretaci výsledků a vyhodnocení experimentálních dat statistickými metodami s využitím výpočetní techniky.