Metrické a normované prostory, Banachova věta o pevném bodě. Přehled základních numerických metod. Přímé a iterační metody pro řešení soustav lineárních (nelineárních) rovnic. Interpolace funkcí polynomy. Numerické řešení Cauchyovy úlohy a okrajové úlohy.