Konstrukce matematického a numerického modelu. Základní přibližné a numerické metody: Metody lineární algebry, interpolace a kvadratura, řešení nelineárních rovnic. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic - počáteční úlohy, okrajové úlohy. Řešení eliptických, parabolických a hyperbolických parciálních diferenciálních rovnic. Řešení integrálních rovnic.