Teoretický úvod do témat: Planimetrie - pojmotvorný proces. Stereometrie - pojmotvorný proces. Znázorňování těles - základní druhy promítání. Relace - porovnávání útvarů a jejich vzájemné polohy. Operace - skládání zobrazení. Motivace a efektivita vyučovacího procesu. Vybavení elementárními návyky a dovednostmi k výuce geometrie na 1. stupni ZŠ - výklad učiva, metodické postupy. Vytvářet a pracovat s učebními pomůckami. Provádět jednoduché konstrukce a konstrukce geometrických útvarů.