Předmět je základní součástí komplexu teoreticko-praktických předmětů studijního plánu. Předmět umožňuje studentům aplikovat nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti v podmínkách klinických pracovišť získané studiem teoretických a teoreticko-praktických předmětů. Cílem předmětu je osvojení a zdokonalení praktických dovedností a návyků vedoucí k dosažení profilu absolventa pro provádění specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Dále pak naučit studenty samostatnosti, odpovědnosti a začlenění do zdravotnického týmu na klinickém pracovišti.