Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti získané v hodinách anglického jazyka v bakalářském studiu. Cílem je prohloubit schopnost efektivní komunikace v odborné angličtině, rozvíjet znalost gramatických struktur, upevňovat schopnost vyjadřovat se v ústním i písemném projevu plynule, správně a stylisticky vhodně. Dále si osvojit zásady správného psaní odborného textu a profesionální korespondence. Studenti umí vytvořit odborný text v anglickém jazyce. Studenti umí zvládnout základy vystoupení na odborném shromáždění v anglickém jazyce.