Předmět poskytuje rozšíření a prohloubení znalosti anglické odborné terminologie pro komunikaci na mezinárodní úrovni. Efektivní čtení a porozumění anglickému odbornému textu s následnou diskusí přispívá ke zlepšování dovednosti číst a rozumět anglicky psané odborné literatuře, smysluplně a artikulovaně vyjadřovat své názory. Studenti se učí třídit cizojazyčné informace a pracovat s nimi. Velký důraz je kladen na schopnost studentů vytvořit a přednést prezentace a uchopit vybraná témata tak, aby důstojně obstáli v prostředí, kde je angličtina jako "lingua franca" jazykem mezinárodní komunikace. Předmět je zaměřen na rozvoj obecné i odborné komunikace, logického myšlení, přesného vyjadřování i jazykového citu. Upevňování a prohlubování gramatických a lexikálních prostředků bude probíhat mj. formou dosazovacích, transformačních či překladových cvičení z vybrané učebnice anglického jazyka, se zásadní podporou e-learningového prostředí a autentických audio-vizuálních aktivit. Studenti si prohloubí aktivní i pasivní anglickou medicínskou i interdisciplinární terminologii v daných tématech. Studenti postupně získají kompetence používat jazyk jako profesní diskurz; jsou připravováni pro profesní působení vyžadující komunikaci v odborném anglickém jazyce. Studenti se budou orientovat v odborném zdravotnickém i interdisciplinárním projevu, porozumí odborným anglickým lékařským či nelékařským textům a budou obeznámeni s technikami oborového překladatelství. Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (SERR).