Studenti získají základní znalosti a dovednosti z anglické odborné terminologie. Cílem předmětu je osvojit si dovednost ve čtení a porozumění anglicky psanému textu, třídit informace a pracovat s nimi, získat učební strategie pro samostudium a další využití jazyka v každodenních situacích i v odborné praxi. Předmět je zaměřen na vyrovnání heterogenních vstupních dovedností studentů a vytvoření dalších předpokladů pro další rozvoj obecné i odborné komunikace. Zaměřuje se především na nácvik a rozvoj jazykových prostředků (s důrazem na gramatiku a slovní zásobu) a řečových dovedností (s důrazem na ústní projev a čtení s porozuměním). Upevňování a prohlubování gramatických a lexikálních prostředků bude probíhat mj. formou dosazovacích, transformačních či překladových cvičení z vybrané učebnice anglického jazyka, s podporou e-learningového prostředí. Pro rozvoj obecně odborné komunikace poslouží práce s odbornými texty a autentické audio-vizuální aktivity. Studenti získají znalosti v základní anglické medicínské terminologii v daných tématech. Studenti získají dovednosti ve čtení odborného anglického lékařského či nelékařského textu. Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).