Ošetřovatelská praxe je koncipována jako praktický předmět, probíhá podle plánu praktické výuky na vysoké škole formou blokové výuky (přičemž jeden blok trvá vždy nejméně 1 týden). Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb a v domácím prostředí pacientů teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoreticko-praktických disciplín v odborných učebnách školy. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Uskutečňuje se formou přímé či nepřímé péče o pacienty, v souladu s platnou právní úpravou a podle plánu praxe v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb a v domácím prostředí pacientů. Výuka probíhá pod vedením zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studenti zaznamenávají činnosti, výkony a ostatní aktivity ošetřovatelské praxe do Deníku odborné praxe, který připravuje vysoká škola. Deník odborné praxe obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praxe. Pracoviště poskytovatele zdravotních a sociálních služeb pro výuku odborné praxe splňují splňovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. Subjekty zajišťující výuku s poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb mají praktickou výuku smluvně zajištěnou. Ošetřovatelské praxi předchází výuka odpovídajících teoretických předmětů.