Předmět poskytuje základní znalosti z anglické odborné terminologie. Cílem je procvičit dovednost číst a rozumět anglicky psanému textu, třídit informace a pracovat s nimi, získat učební strategie pro samostudium a další využití jazyka v každodenních situacích i v odborné praxi. Předmět je zaměřen na vyrovnání heterogenních vstupních dovedností studentů a vytvoření dalších předpokladů pro další rozvoj obecné i odborné komunikace. Zaměřuje se především na nácvik a rozvoj jazykových prostředků (s důrazem na gramatiku a slovní zásobu) a řečových dovedností (s důrazem na ústní projev a čtení s porozuměním). Upevňování a prohlubování gramatických a lexikálních prostředků bude probíhat mj. formou dosazovacích, transformačních či překladových cvičení z vybrané učebnice anglického jazyka, s podporou e-learningového prostředí. Pro rozvoj obecně odborné komunikace poslouží práce s odbornými texty a autentické audio-vizuální aktivity. Studenti si osvojí základní anglickou medicínskou terminologii v daných tématech. Studenti porozumí odborným anglickým lékařským či nelékařským textům. Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).