Osvojit si: Preparační reakce od jednoduchých ke složitějším. Separace produktů z reakčních směsí (krystalizace, filtrace, destilace, extrakce apod.). Stanovení složení a vlastností látek. Přečišťování tuhých a kapalných látek. Důraz je kladen na metodicky správné a bezpečné provádění jednotlivých operací vedoucí k co nejlepšímu výsledku jak z hlediska kvality, tak kvantity, schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi a vysvětlovat pozorované jevy.