2018/19
Základní matematické pojmy. Základy diferenciálního počtu, vlastní a nevlastní limita ve vlastních a nevlastních bodech včetně jednostranných limit. Derivace a její aplikace, zvláště pro průběh funkce. Základy integrálního počtu, neurčitý a Riemannův integrál. Číselné řady. Vše s přihlédnutím k ekonomickým aplikacím.

Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné.

Základy lineární algebry, řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Inverzní matice a jejich užití, výpočet determinantů. Základy diferenciálního počtu pro funkce více proměnných, zvláště vyšetřování extrémů funkcí dvou proměnných. Diferenciální a diferenční rovnice, základní metody jejich řešení.

Předmět je úvodem do diferenciálního počtu funkce více (zejména dvou) reálných proměnných a základním kurzem obyčejných diferenciálních rovnic.

Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné.
Předmět je úvodem do diferenciálního počtu funkce více (zejména dvou) reálných proměnných a základním kurzem obyčejných diferenciálních rovnic.
Cílem předmětu je seznámení posluchačů s manažerským přístupem praktické realizace zabezpečení elektronických informací obchodní společnosti jako jedněch z nejcennějších aktiv společnosti. Předmět studentům poskytne základní informace o metodách provádění analýzy rizik informačního systému včetně oceňování informací a postupu výběru přiměřených bezpečnostních opatření k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti důležitých informací. Pozornost je zaměřena na využití kryptografických metod (hašovací funkce, kontrolní součty, symetrické a asymetrické šifrové systémy, digitální podpis, činnost certifikační autority). Je řešena návaznost použití uvedených metod na platnou legislativu ČR a na přijatou legislativu v rámci Evropské unie.