2018/19
Přehledový kurs o vlastnostech a využití základních typů stavebních materiálů pro nosné konstrukce. Základy technologie výroby hlavních stavebních hmot. Technické vlastnosti stavebních materiálů, jejich kvantitativní popis. Myšlenka materiálového inženýrství. Základové půdy, základní typy, jejich rozdělení a vlastnosti.
Základy oboru pozemní stavby pro nově nastupující studenty fakulty umění a architektury. Klasifikace konstrukcí pozemních staveb. Základní stavební materiály a profese. Základní části staveb a jejich terminologie. Základy zakreslování stavebních konstrukcí, čtení stavebních výkresů. Etapy projektové přípravy staveb. Rozbor budovy a členění nosných konstrukcí: staveniště, zemní práce, terénní konstrukce, základové konstrukce, konstrukce nad základy, svislé nosné konstrukce, nosné konstrukce stropů, komíny a průduchy, spojující konstrukce, výpočty schodišť, zásady a normová ustanovení, zábradlí, výtahy.
Rozbor budovy a členění nosných konstrukcí : střešní konstrukce - ploché a šikmé střechy, zakreslování geometrického tvaru střechy, jednotlivé prvky vaznicového krovu. Zásady zpracování projektové dokumentace v přípravné předrealizační fázi pozemních staveb, principy a postupy kreslení stavebních výkresů , půdorysy, řezy, pohledy, koordinační situace. Prostorové nároky pro vybavení a zařizovací předměty, modulový systém u rodinného domu. Sociálního zázemí včetně bezbariérové kabiny pro občanské stavby. Exkurze na stavbě.