2019/20
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti obrábění abrazivními a nekonvenčními metodami. Studenti získají znalosti o jejich technologických možnostech, teoretické podstatě, úběru materiálu, produktivitě, dosahova-ných kvalitativních parametrech a důsledcích na integritu povrchu. Seznámí se s hodnocením ekonomických a ekologických aspektů těchto technologií. Metody obrábění jsou založené na hromadném rychlostním mikrořezání velmi jemnými zrny brusiva nebo využívají pro úběr materiálu netradiční moderní fyzikální a fyzikálně - chemické principy.
Cílem předmětu je seznámení s problematikou strojírenské metrologie a technologií montáže.
Předmět u studentů prohlubuje znalosti o dvou základních technologiích strojírenské výroby v oblas-tech: a) obrábění: teoretické základy tvorby třísky, experimentální metody v obrábění; dynamika procesu obrábění, výkon, řezné síly a jejich určování, chvění, jeho důsledky a odstranění; tepelné jevy v procesu obrábění; opotřebení břitu řezného nástroje, trvanlivost a životnost, vliv řezného prostředí; obrobitel-nost materiálů; optimalizace řezných podmínek, kritéria optimalizace, navrhování řezných podmínek, b) montáž: automatizovaný montážní proces a jeho části; technologická soustava montáže a její prvky - charakteristiky montovaných součástí z hlediska přesnosti tvaru, smontovatelnost.
Studenti získají znalosti o nástrojích zvyšujících produktivitu ve strojírenské výrobě. Při výuce předmětu se seznámí: a) se základními principy systémů pro polohování a upínání a jejich prvky (speciální a ovládací prvky), b) s ručními a automatizovanými montážními systémy, jejich strukturou a prvky (zásobníky, dopravní-ky, podavače manipulátory, roboty), operačními jednotkami (montážní přípravky a nástroje) a zařízení-mi pro vzájemnou orientaci.
Příprava pro vypracování diplomové práce. Práce s vědeckou literaturou. Vypracování a obhajoba samostatné odborné práce.
Pro řízení strojírenské výroby jsou zásadní ekonomická hlediska, při výuce předmětu se proto studenti seznamují se základními poznatky v oblastech operativního řízení výroby, řízení výrobních provozů, technické a technologic-ké přípravy výroby a technické obsluhy výroby. Předmět rovněž seznamuje studenty se "Štíhlou výrobou", "Výrobním systémem Toyoty" (JIT, JIDOKA, KAIZEN). Znalostní součástí jsou také produkční systémy: MRP, MRPII, OPT, KANBAN.
Cílem předmětu je seznámení s problematikou technologie obrábění a aditivní technologie.