2019/20
Předmět probíhá současně s povinným základním předmětem Statika. Navazuje na tento předmět a dále rozvíjí a prohlubuje znalosti studentů v oblasti stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti. Probírá se problematika excentrického zatížení průřezů, kroucení prutů, stabilitní problémy - vzpěr a klopení prutů. Úvod do problematiky řešení staticky neurčitých konstrukcí a seznámení studentů s modelováním konstrukcí na počítačích a s použitím výpočetní techniky ve statice stavebních konstrukcí. Chování konstrukcí s ohledem na změny tuhosti jednotlivých prvků, interakce stavby s podložím.
Cílem kurzu je dosahnout úrovně všeobecné angličtiny, která umožňuje porozumět jednoduchému textu a vyjádřit se ústně a písemně v jednoduchých srozumitelných větách. Předmět zahrnuje přehled základů anglické gramatiky s doprovodnými všeobecnými temata a souvisejícími s architekturou.
Cílem předmětu je seznámení studentů s navrhováním železobetonových budov a konstrukcí různých typů a účelů, včetně jejich základů. Součástí předmětu jsou také základy navrhování zděných budov, včetně jejich rekonstrukcí. Železobetonové základy plošné i hlubinné, bílé vany suterénů budov, podlahové desky. Navrhování běžných železobetonových budov monolitických i prefabrikovaných, stropní konstrukce na větší rozpětí, zastřešení prostorů velkých rozpětí železobetonovými skořepinami a membránami, vysoké železobetonové stavby, stavby z pohledového betonu. Základy navrhování zděných staveb. Rekonstrukce železobetonových i zděných staveb.

Zásady navrhování tvaru a uspořádání konstrukcí, podstatně ovlivněných požadavky a zákonitostmi fyzikálními, funkčními a okolního prostředí. Modelové i numerické metody hledání optimální formy a předběžných rozměrů. Příklady realizovaných staveb a jejich kritické hodnocení.

Cílem je schopnost vyhledávání odborných informací, porozumění odborného textu, ústní či písemné komunikace v oboru. Předmět je převážně veden ve francouzštině a klade velký důraz na odbornou terminologii související s povoláním architekta formou diskuse a studia textů. Témata jsou vybrána za účasti studentů, přičemž se bere v úvahu úroveň jejích znalosti všeobecné francouzštiny.
Cílem je schopnost vyhledávání odborných informací, porozumění odborného textu, ústní či písemné komunikace v oboru a prezentace vlastní práce. Předmět je převážně veden v angličtině a klade velký důraz na odbornou terminologii související s povoláním architekta formou tematických a slovních cvičení.
Statické řešení příhradových soustav (a určení osových sil v nich) a plnostěnných nosníků ( a určení ohybových momentů, posouvajících a normálových sil v nich). Přetvoření a napětí. Posouzení a návrh konstrukce.