2020/21

Bakalářskou prací prokazuje student tvůrčí zralost a osvojení znalostí a dovedností potřebných k architektonickému navrhování na úrovni absolventa bakalářského stupně studia.

Samostatná architektonická práce na zadané téma, dokládající zralost studenta potřebnou k ukončení studia a získání titulu inženýr architekt
Výuka práva souvisejícího s výkonem povolání architekta/urbanisty, zahrnuje podrobný výklad práva soukromého, a to předpisů upravujících výkon povolání (především na výkon vybraných a odborných činností ve výstavbě a poskytování odborných služeb, řízení kanceláře a řízení zakázky) a rámcový výklad občanského a obchodního práva, práva živnostenského podnikání, předpisů o cenách, účetnictví, daních a clech, pojištění, práv k duševnímu vlastnictví (autorská práva, průmyslové vlastnictví, ostatní duševní práva), zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, pracovního práva.
Výklad je orientován na základní pojmy a témata urbánního vývoje a metody myšlení jako jedné z podstatných součástí architektury v nejširším smyslu slova, a to z hlediska přírodně krajinného, sociálně ekonomického, kulturně civilizačního a urbánně technického. Předpokládá se základní středoškolská znalost dějin, specificky pak dějin architektury a ostatních oborů výtvarného umění a jejich souvislosti s dalšími druhy umění (orientace v dobově související hudbě či literatuře) a základní znalosti filosofie a oborů bezprostředně souvisejících. Student musí být schopen aktivní účasti na přednášce a rozpravě, studovat a interpretovat oborovou literaturu a prokázat schopnosti aplikace na konkrétním případu - analyzovat vývoj vybraného města, svoje poznatky interpretovat před kolegy -studenty a odpovídat na jejich dotazy a na základě této přednášky připravit písemnou seminární práci. Předpokládá se absolvování základních přednášek oborových (navrhování staveb a menších urbánních celků, jakož i dějin architektury a výtvarného umění, technologií a procesů). Aktivní účast na přednáškách a schopnost reagovat na podněty.
V kursu Stavba měst 3 (SM3) výklad systému prostorového/územního plánování v České republice se zvláštním zaměřením na územní plány obcí a regulační plány - základní právní rámec pro plánovací činnost, smysl a účel a předmět plánování [stručný obecný úvod do procesu plánování v širších právních a věcných souvislostech], územně plánovací celky / uspořádání a členění území a způsoby jeho využití, nástroje územního/prostorového plánování [nástroje plánovací a jejich implementace (nástroje právní / ekonomické, zejména finanční / kontrolní)], nástroje plánovací v užším smyslu slova [soubor územně plánovacích dokumentací, soubor územně plánovacích podkladů], strategické plánování (programy územního rozvoje a strategické plány), operační plánování, implementace [obecné programy a politiky, rozpočet a vynakládání finančních prostředků / úvěry, registrační dokumenty, krycí listy a podobné pomocné nástroje], činitelé (subjekty) územního plánování [orgány veřejné správy obcí/měst - krajů - státu / politici a úředníci; právnické a fyzické osoby a jejich sdružení - občanská veřejnost; odborníci a odborná veřejnost], postavení a působnost odborných pořizovatelů, postavení a působnost architektů / urbanistů, právní postavení architektů/urbanistů, základní okruhy výkonů architektů. Výklad je orientován na obsahové standardy profesních výkonů a standardy profesní dokumentace pro územní plánování obcí a měst (územní plán a regulační plán).