2020/21

Interpretace významové výstavby literárního díla. Praktické ukázky interpretace vybraných prozaických a básnických textů prezentují různé metodologické přístupy a interpretační školy, jakož i specifika druhová, žánrová a autorská.

Cílem kursu je na vybraných prozaických a básnických textech z meziválečné české literatury ukázat interpretační možnosti významové výstavby literárního díla. Na praktických ukázkách jsou prezentovány různé metodologické přístupy a interpretační školy, specifika druhová, žánrová i autorská (individuální styl).
Interpretace významové výstavby literárního díla. Praktické ukázky interpretace vybraných prozaických a básnických textů prezentují různé metodologické přístupy a interpretační školy, jakož i specifika druhová, žánrová a autorská.
Interpretace významové výstavby literárního díla. Praktické ukázky interpretace vybraných prozaických a básnických textů prezentují různé metodologické přístupy a interpretační školy, jakož i specifika druhová, žánrová a autorská.
Cílem předmětu je seznámení s vybranými jevy, autory a díly světové literatury 2. poloviny 19. století a století dvacátého, se zaměřením na národní literatury evropského a amerického kontinentu. Jeho výuka se nebude příliš zaměřovat na rozšíření faktografických znalostí, jejichž určitá úroveň se předpokládá, ale bude zacílena na rozvíjení schopností komplexně vnímat a hodnotit literární vývoj.
Cílem předmětu je seznámení studentů s vybranými jevy, autory a díly světové literatury od nejstarších dob až po období osvícenství. Pozornost je věnována dílům světové literární tvorby, jejichž význam pro vývoj světového umění a zvláště literatury je nesporný. Aby se studenti dokázali bezpečně pohybovat po literárněhistorické časové ose, bude se při výkladu také přihlížet k dobovým společenským a historickým souvislostem.
Cílem předmětu je seznámení studentů s vybranými jevy, autory a díly světové literatury od nejstarších dob až po období osvícenství. Pozornost je věnována dílům světové literární tvorby, jejichž význam pro vývoj světového umění a zvláště literatury je nesporný. Aby se studenti dokázali bezpečně pohybovat po literárněhistorické časové ose, bude se při výkladu také přihlížet k dobovým společenským a historickým souvislostem.
Vývoj české literatury 2. pol. 20. stol., vymezení a charakteristika jejích význačných i problematických hodnot s důrazem na současnou literaturu. Problémy klasifikace pojmu "současná česká literatura"; interpretace vybraných prozaických a básnických textů, analýza struktury narativu a básnické poetiky, "dějiny textu", kritická recepce.
Cílem semináře bude porozumění poetice básnického textu, a tedy lepší schopnost interpretace poezie. Součást náplně semináře tvoří osvojení a prohloubení znalosti základních pojmů poetiky a pochopení jejich funkce a role v utváření básnické sémantiky. Zásadními tématy tedy budou: rytmus verše a jeho vztah k sémantice básně, eufonie a kakofonie, básnická pojmenování, básnické figury a tropy, motivická výstavba a kompozice básnického textu. Nejpodstatnějším tématem bude funkce zmíněných básnických prostředků při utváření významové roviny básně a její následná interpretace. V semináři se budeme zabývat vybranými vývojově nosnými sbírkami Halase, Holana, Zahradníčka, Nezvala, Seiferta, Hory, Biebla a jiných významných básníků z 20. a 30. let 20. století. Cílem bude interpretace vybraných básní, určení základních rysů poetiky a sémantiky těchto sbírek a zasazení sbírek do dobového kontextu české literatury. Smyslem semináře bude rovněž hlubší poznání české literatury první poloviny 20. století, zejména období, kdy velkou roli hraje tzv. poezie ticha, času a smrti. Výběr básní, sbírek i básníků pro práci v semináři se může měnit s ohledem na čtenářské preference aktuální seminární skupiny.