2021/22
Výuka práva souvisejícího s výkonem povolání architekta/urbanisty zahrnuje podrobný výklad práva veřejného, a to předpisů práva stavebního (stavební zákon, prováděcí vyhlášky), a rámcový výklad široké škály navazujících právních předpisů práva veřejného (péče o zdraví, péče o přírodní a krajinné bohatství, péče o kulturní bohatství, informace a informační systémy, infrastruktura dopravní a technická, požární ochrana, bezpečnost práce a technických zařízení, technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví, správní řád a přestupkové a trestní právo).
Právo soukromé (občanské a obchodní právo, živnostenské podnikání, ceny, účetnictví, daně a cla, pojištění, práva k duševnímu vlastnictví - autorská práva, průmyslové vlastnictví, ostatní duševní práva). Zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, právo se zvláštním zaměřením na výkon povolání (především na výkon vybraných a odborných činností ve výstavbě a poskytování odborných služeb, řízení kanceláře a řízení zakázky). Výklad je orientován na standardy profesních výkonů a standardy profesní dokumentace pro obory působnosti architekta/urbanisty (územní plánování, projektování staveb, interiérů a zahradní a krajinářské architektury), inženýrské obory a na režim samostatného výkonu jejich činnosti (řízení kanceláře a zakázky).
Výklad je orientován na základní pojmy a témata urbánního vývoje a metody myšlení jako jedné z podstatných součástí architektury v nejširším smyslu slova, a to z hlediska přírodně krajinného, sociálně ekonomického, kulturně civilizačního a urbánně technického. Předpokládá se základní středoškolská znalost dějin, specificky pak dějin architektury a ostatních oborů výtvarného umění a jejich souvislosti s dalšími druhy umění (orientace v dobově související hudbě či literatuře) a základní znalosti filosofie a oborů bezprostředně souvisejících. Student musí být schopen aktivní účasti na přednášce a rozpravě, studovat a interpretovat oborovou literaturu a prokázat schopnosti aplikace na konkrétním případu - analyzovat vývoj vybraného města, svoje poznatky interpretovat před kolegy -studenty a odpovídat na jejich dotazy a na základě této přednášky připravit písemnou seminární práci. Předpokládá se absolvování základních přednášek oborových (navrhování staveb a menších urbánních celků, jakož i dějin architektury a výtvarného umění, technologií a procesů). Aktivní účast na přednáškách a schopnost reagovat na podněty.
V kursu Stavba měst 2 (SM2) je částečně (avšak abstraktněji) opakován výklad některých vybraných témat vývoje osídlení se zvláštním zaměřením na vývoj vybraných urbánních a krajinných prvků; zvláštní pozornost je věnována "metaměstu", resp. souhrnnému popisu vývoje ve smyslu současných teorií města a směrů/tendencí vývoje městského osídlení a krajiny pro třetí tisíciletí v historických paralelách a souvislostech (tento blok přesahuje též do SM3. V průběhu semestru přednášejí jednotliví posluchači krátkou přednášku s obrazovým doprovodem, zaměřenou na jimi vybrané městské nebo venkovské sídliště; tuto přednášku doplní a v písemné podobě předloží pro udělení zápočtu. V přednášce a v písemném elaborátu se zaměří u jimi zvoleného městského nebo venkovského sídliště na přírodně krajinné předpoklady a jejich vliv na strukturu a funkci osídlení, na základní uzlové body vývoje struktury a funkcí osídlení v historických souvislostech až k současnosti (včetně rozhodujících náležitostí infrastrukturních, například vlivu dopravy na analyzované osídlení) a na sociálně ekonomické souvislosti osídlení. Závěrem provedou shrnutí analýzy území, uvedou vlastní poznatky o stavu a svoji představu o možných budoucích trajektoriích urbánního vývoje jimi zvoleného osídlení (městského nebo venkovského); na přednášku mají 15´ až 20´ s následnou krátkou rozpravou.
V kursu Stavba měst 3 (SM3) výklad systému prostorového/územního plánování v České republice se zvláštním zaměřením na územní plány obcí a regulační plány - základní právní rámec pro plánovací činnost, smysl a účel a předmět plánování [stručný obecný úvod do procesu plánování v širších právních a věcných souvislostech], územně plánovací celky / uspořádání a členění území a způsoby jeho využití, nástroje územního/prostorového plánování [nástroje plánovací a jejich implementace (nástroje právní / ekonomické, zejména finanční / kontrolní)], nástroje plánovací v užším smyslu slova [soubor územně plánovacích dokumentací, soubor územně plánovacích podkladů], strategické plánování (programy územního rozvoje a strategické plány), operační plánování, implementace [obecné programy a politiky, rozpočet a vynakládání finančních prostředků / úvěry, registrační dokumenty, krycí listy a podobné pomocné nástroje], činitelé (subjekty) územního plánování [orgány veřejné správy obcí/měst - krajů - státu / politici a úředníci; právnické a fyzické osoby a jejich sdružení - občanská veřejnost; odborníci a odborná veřejnost], postavení a působnost odborných pořizovatelů, postavení a působnost architektů / urbanistů, právní postavení architektů/urbanistů, základní okruhy výkonů architektů. Výklad je orientován na obsahové standardy profesních výkonů a standardy profesní dokumentace pro územní plánování obcí a měst (územní plán a regulační plán).
V tomto kurzu magisterského studia probíhá výklad systému prostorového/územního plánování v České republice se zvláštním zaměřením na územní plány obcí a regulační plány - právní rámec pro plánovací činnost, smysl a účel a předmět plánování [stručný obecný úvod do procesu plánování v širších právních a věcných souvislostech], územněplánovací celky / uspořádání a členění území a způsoby jeho využití, nástroje územního/prostorového plánování [nástroje plánovací a jejich implementace (nástroje právní/ekonomické, zejména finanční/kontrolní)], nástroje plánovací v užším smyslu slova [soubor územněplánovacích dokumentací, soubor územněplánovacích podkladů], strategické plánování (programy územního rozvoje a strategické plány), operační plánování, implementace [obecné programy a politiky, rozpočet a vynakládání fnančních prostředků / úvěry, registrační dokumenty, krycí listy a podobné pomocné nástroje], činitelé (subjekty) územního plánování [orgány veřejné správy obcí/měst - krajů - státu / politci a úředníci; právnické a fyzické osoby a jejich sdružení - občanská veřejnost; odborníci a odborná veřejnost], postavení a působnost odborných pořizovatelů, postavení a působnost architektů/urbanistů, právní postavení architektů/urbanistů, základní okruhy výkonů architektů. Výklad je orientován na obsahové standardy profesních výkonů a standardy profesní dokumentace pro územní plánování obcí a měst (územní plán a regulační plán).

Cílem kurzu je (1) porozumění sídlům, jakožto výsledku organizace společnosti v prostředí, (2) pochopení procesů a mechanismů utváření a proměn sídelních struktur a (3) porozumění současným proměnám měst v kontextu postsocialistických transformací a globalizujícího se světa. Důraz je kladen na vnímání sídel jako (1) míst v širším celosvětovém a celospolečenském prostoru a (2) vnitřně strukturovaného a diferencovaného prostoru složeného z plurality různorodých, nicméně vzájemně integrovaných míst. Témata: 1. Podstata měst a městský způsob života. Generativní síla měst: vnější pozice, aglomerační vazby a prostorová organizace 2. Prostor města: z Chicaga do Los Angeles. Proměna měst a paradigmatický posun v přístupech ke studiu měst na příkladu chicagské školy sociální ekologie a losangeleské školy kritických společenskovědních přístupů 3. Globalizace a restrukturalizace měst. Globalizace a její vliv na proměny měst. Procesy a lokality urbánních proměn 4. Čí město? Lidé, kapitál a neoliberalismus. Moc kapitálu a nerovnoměrný územní rozvoj 5. Sociální konstrukce města, obraz města, percepce a reprezentace. Behaviorální přístupy, percepce městského prostředí a mentální (subjektivní) obraz (mapa, portrét) města. Diskurz a diskurzivní praktiky, reprezentace místa a prostoru 6. Prostorová organizace města a městského regionu. Město a metropolitní region 7. Transformace postsocialistického města 8. Lokality dynamických proměn vnitřního města 9. Suburbanizace a reorganizace metropolitního regionu 10. Sociální prostorová struktura města a segregace sociálních skupin. Sociální rozdíly, sociální nerovnosti a sociálněprostorová struktura města. Rezidenční diferenciace a segregace Hlavní získané kompetence jsou: (1) integrální a interdisciplinární chápání složitosti a provázanosti sídel, jejich objektivních základů a rozmanitých subjektivních interpretací, (2) schopnost pozitvní analýzy lokálních transformací v našich městech a jejich čtvrtích v kontextu globalizace a kriticky vyhodnotit současné urbánní trendy a pokusit se navrhnout řešení identifikovaných problémů.

Studenti budou seznámeni s klíčovými tématy současného urbanismu v globálním kontextu (megapole, periferie, růst populace, doprava a management krajiny atd.) jakožto předstupně pro chápání lokálních témat a jejich globální vazby. Témata: 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚST ve vazbě na analytickou a produkční část 2. PROCESY A NÁSTROJE URBANISTICKÉHO NAVRHOVÁNÍ a jeho aktéři 3. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA a státní politka rozvoje, politika architektury a stavební kultury, ÚAP 4. VEŘEJNÝ PROSTOR a proměny veřejného prostoru v dnešní době 5. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A UMÍSTĚNÍ STAVBY ve vazbě na urbanistický detail 6. PARTICIPACE V MĚSTSKÉM PLÁNOVÁNÍ a jak a kdy participovat, metody participace, skupiny aktérů ve městě, příklady zajímavých výsledků, kritická reflexe 7. MĚSTSKÝ DEVELOPMENT a ekonomické aspekty stavby města, trh poptávky a nabídky, role urbanisty a architekta z pohledu developera 8. TVORBA KRAJINY a její strukturální prvky, vztah krajiny a urbánního celku, land art, parky a zahrady 9. UDRŽITELNÁ MOBILITA a její systémy, aplikace a realizace 10. TOD - TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT a role veřejné dopravy a multimodálních dopravních uzlů v urbanistickém rozvoji